ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีที เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2561 โดย ความร่วมมือกัน ของทีมงานวิศวกรมืออาชีพหลายสาขา วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร องค์กรของเราจึงได้มีการปรับปรุง และพัฒนางานระบบงานบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้า อย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีองค์ความรู้ด้านวิศวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน วิศวกรรม

เรามุ่งมั่นให้บริการด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญ